fbpx
Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. VOORWERP
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van producten die te koop worden aangeboden op de site www.bellebasket.be en die afgesloten worden tussen de klanten-consumenten en de onderneming BELLE BARRUS BV

Deze voorwaarden worden ter kennis gebracht van de klanten/consumenten die enerzijds gehouden zijn deze, samen met de volledige beschrijvingen van de verkochte producten en met het tarief- en leveringsvoorwaarden, ter kennis te nemen alvorens een verkoop te sluiten, en die anderzijds geacht worden ze te aanvaarden alvorens enigerlei bestelling te bevestigen.

De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik op de site www.bellebasket.be geraadpleegd worden.  De klant-consument kan, op verzoek, gratis deze voorwaarden via elektronische weg of op enigerlei andere wijze ontvangen.

Deze versie van de algemene verkoopvoorwaarden vervangt en annuleert de algemene voorwaarden met een eerdere datum van uitgifte en heeft voorrang op alle tussen de partijen overeengekomen voorwaarden en zal vervangen worden door iedere latere versie dan de deze.

 

2. VERKOPER/wettelijke vermeldingen
De site www.bellebasket.be wordt beheerd en geëxploiteerd door de onderneming BELLE BARRUS BV, met maatschappelijke zetel te Kattestraat 10 – 1750 Sint-Martens Lennik

Btw-nummer: BE0839 444 334

De klant kan zich richten tot onze klantendienst:

Op de site bellebasket.be, door een e-mail te versturen via het contactformulier

Per email: barrus@icloud.com

Onze adviseurs staan tot uw beschikking van maandag tot donderdag van 8:30 tot 17:30 en vrijdag van 8:30 tot 15:30.

3. BESTELLING
Beschrijving van de producten

De informatie over de te koop aangeboden producten kan geraadpleegd worden op de site www.bellebasket.be .

De Klant dient hier kennis van te nemen alvorens een bestelling te plaatsen en hij dient na te gaan of de technische beschrijving van het product beantwoordt aan zijn behoeften en eisen. De keuze om een product te kopen is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.

Aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. BELLE BARRUS draagt er, naar best vermogen, zorg voor dat de op de site weergegeven informatie correct en actueel is. BELLE BARRUS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en te wijzigen.

Alleen de beschrijving van de producten die op de site vermeld staat op de dag dat de klant de bestelling plaatst is aan BELLE BARRUS tegenstelbaar en dit binnen de hieronder vermelde grenzen. Alle afbeeldingen en foto’s hebben een illustratief karakter: de feitelijke kleur van een product kan licht verschillen als gevolg van het proces van digitale fotografie en van de variaties die veroorzaakt worden door de instellingen van de computer van de gebruiker (helderheid, schermconfiguratie …).

Toepasselijke tarieven
Als toepasselijke tarieven gelden de tarieven die op de dag van de bestelling vermeld staan op de site www.bellebasket.be .

Iedere via de website www.bellebasket.be geplaatste bestelling brengt een contract op afstand tot stand tussen de Klant en BELLE BARRUS.  De klant plaatst een bestelling op de site www.bellebasket.be door middel van de module “toevoegen aan de winkelwagen” en “volgende”.

De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant vindt plaats na de bevestiging van de winkelwagen en na controle door de Klant en onder diens eigen verantwoordelijkheid:  Van de beschrijving van de bestelling / Van de toepasselijk prijs / Van de leveringsvoorwaarden en het leveringsadres / Van de betalingsvoorwaarden.

De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.  De klant wordt door het plaatsen van de bestelling geacht dat hij kennis genomen heeft met de algemene verkoopvoorwaarden en dat hij deze aanvaardt.

BELLE BARRUS verbindt zich ertoe een orderbevestiging naar de Klant te sturen met de kenmerken van de verkoop.

De klant dient bij ontvangst van de orderbevestiging per e-mail de kenmerken van de verkoop en van de levering te controleren, en onmiddellijk enigerlei fouten of weglatingen te melden.

De Verkoop zal pas als definitief tussen de Verkoper en de Klant afgesloten beschouwd worden nadat BELLE BARRUS per e-mail bevestigd heeft dat de bestelling aanvaard werd.

De eventuele weigering van een bestelling wordt aan de Klant meegedeeld binnen een redelijke termijn en in ieder geval vóór de datum die gepland is voor de verzending van de bestelling.

 

4. LEVERING
De door de Klant bestelde producten worden hem geleverd of opgehaald binnen de met hem vooropgestelde termijn.

De leveringstermijnen lopen vanaf de volledige ontvangst van de betaling, behalve indien partijen anders overeenkomen.

Aangezien de producten worden aangeboden voor zover de voorraad strekt, kunnen bij een ontoereikende voorraad de leveringstermijnen verlengd worden of de datum van ophaling. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden.

5. HERROEPING
De klant heeft het recht dit contract te herroepen zonder vermelding van een reden binnen een termijn van één dag vanaf de dag waarop de klant de producten in ontvangst genomen heeft of dat de producten in zijn naam in ontvangst genomen zijn.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, deelt de Klant zijn beslissing om dit contract te herroepen mee door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld, een per post of e-mail verstuurde brief) aan BELLE BARRUS, te Kattestraat 10 – 1750 Sint-Martens Lennik |belle.barrus@icloud.com.

Het herroepingsrecht kan eveneens online uitgeoefend worden door middel van het herroepingsformulier op de site www.bellebasket.be onder het tabblad “omruiling of terugname”; in dat geval ontvangt de Klant onmiddellijk een bericht van ontvangst op een duurzame drager.

De Klant moet het product teruggeven in perfecte staat, door verzending naar het opslagadres van onze producten: BELLE BARRUS BV – Brusselstraat 125 – 1702 Groot-Bijgaarden, en dit uiterlijk één dag nadat hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld. Deze termijn wordt geacht nageleefd te zijn indien de Klant het goed terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van één dag.

Het product moet steeds teruggegeven worden in de oorspronkelijke verpakking. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan.

Het herroepingsrecht is in alle gevallen onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant het nieuwe artikel (retourkosten voor zijn rekening), volledig, met documentatie en accessoires, teruggeeft in zijn oorspronkelijke verpakking.

Indien de retour verricht wordt door de transporteur van BELLE BARRUS kunnen deze retourkosten, op verzoek, het voorwerp uitmaken van een prijsopgave door die transporteur.

BELLE BARRUS behoudt zich het recht voor de retour van beschadigde of bevuilde producten te weigeren.

BELLE BARRUS betaalt aan de Klant, zonder kosten en, in ieder geval, uiterlijk veertien dagen vanaf de ontvangst van de volledige, niet-beschadigde of bevuilde, geretourneerde producten, de volledige reeds ontvangen betalingen terug, leveringskosten inbegrepen (met uitzondering van de eventuele extra kosten indien de Klant, in voorkomend geval, een andere leveringswijze gekozen heeft dan de door BELLE BARRUS voorgestelde standaard levering).

BELLE BARUS zal de terugbetaling verrichten met gebruik van dezelfde betaalwijze dan degene die gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij anders wordt overeengekomen.

Herroepingsrecht is uitlsuitend mogelijk indien de verpakking ten aller tijden ongeopend blijft.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
Er wordt een factuur opgesteld door BELLE BARRUS en aan de Klant verstrekt bij het plaatsen van de bestelling via mail van de levering van de bestelde producten.

De Klant betaalt via de betaalmethodes van de website tenzij tussen de Klant en BELLE BARRUS anders is overeengekomen.

Er wordt een vast bedrag van 7,50 euro voor administratieve kosten aan de KLANT aangerekend voor iedere betaling die op andere wijze verricht wordt dan met een bankkaart.

BELLE BARUS behoudt zich het recht voor de levering van de door de Klant bestelde producten in te houden indien deze niet de volledige prijs betaald onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Bij een laattijdige betaling of inning van heel of een deel van de prijs is een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Welke betaalmethode ook gekozen wordt, een betaling wordt slechts als definitief beschouwd na de effectieve en volledige inning van de bedragen.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD en OVERDRACHT VAN RISICO’S
De geleverde en gefactureerde producten blijven de eigendom van BELLE BARRUS tot de volledige inning van hun verkoopprijs. De eigendomsoverdracht vindt pas plaats na volledige betaling, zonder voorbehoud, van de prijs, en na daadwerkelijke inning.

Bij niet-betaling, of in geval van gedeeltelijke betaling, kan BELLE BARRUS de geleverde producten recupereren of eisen dat ze op kosten van de klant aan BELLE BARRUS geretourneerd worden, en vervolgens de eventueel geïnde gedeeltelijke betalingen terugbetalen na aftrek van de gemaakte kosten voor de invordering en de recuperatie van de producten of voor hun herstelling.

De risico’s (verlies, diefstal, vernietiging, enz.) in verband met de verkochte producten onder eigendomsvoorbehoud en de verplichting om de schade te herstellen die de producten aan goederen en personen kunnen veroorzaken, worden bij de levering overgedragen aan de klant.

8. TRANSPORT EN LEVERING
BELLE BARRUS levert uitsluitend in België.

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat vermeld wordt tijdens het bestelproces. Leveringen worden verricht op de eigendomslijn, in overeenstemming met de voorwaarden van de transporteur van BELLE BARRUS, behoudens uitdrukkelijke toestemming aan en tegen ontlasting van de transporteur.

De klant moet het pak bij ontvangst zorgvuldig controleren in aanwezigheid van de transporteur en alle voorbehoud (deuken of beschadiging van de verpakking …) melden op de bestelbon. In voorkomend geval kan BELLE BARRUS aan de klant vragen om zijn voorbehoud te rechtvaardigen door een beschrijving en foto’s te versturen.

Het voorbehoud moet gemaakt worden aan de transporteur, en BELLE BARRUS moet hiervan in kennis gesteld worden, uiterlijk binnen de dag na de ontvangst, op de leveringsbon of daarna via aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Indien de transporteur het op de leveringsbon gemaakte voorbehoud betwist, dan moet dit voorbehoud herhaald worden per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.

Buiten deze termijn worden geen klachten aanvaard en worden de producten geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling en vrij te zijn van verborgen gebreken; eventuele klachten zullen dan verworpen worden.

Op vertoon van bewijsstukken en na controle van het dossier zal BELLE BARRUS de verloren of beschadigde producten vervangen op grond van zijn wettelijke conformiteitswaarborg.

Bij een niet gerechtvaardigde weigering van goederen, zijn de retourkosten voor rekening van de klant, in het kader en binnen de grenzen van zijn herroepingsrecht.

In geval van overmacht of toeval of in geval van een vreemde oorzaak, met name een fout die te wijten is aan de klant, wordt de leveringstermijn van rechtswege verlengd met de duur van de belemmering. Indien de belemmering langer dan vier (1) week duurt, dan heeft iedere partij de mogelijkheid om het contract van rechtswege te beëindigen, zonder dat de klant een vergoeding kan eisen.

Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering waarvan de datum met de transporteur werd overeengekomen, komt ieder eventueel leveringssupplement voor zijn rekening, zonder mogelijkheid om tegen BELLE BARRUS een klacht in te dienen.

De leveringstermijn wordt pas geteld vanaf de ontvangst van de volledige bestelling van de Klant en aanvaarding van de bestelling door BELLE BARRUS.  De maximale leveringstermijn wordt ter kennis gebracht van de Klant in het kader van de online aankoopprocedure.

De vermelde leveringstermijn geldt behoudens voorraadtekort: bij een voorraadtekort kunnen de maximale leveringstermijnen tot 6 weken verlengd worden vanaf de orderbevestiging.

Indien de bestelde producten na de vastgestelde maximale termijn om een andere oorzaak dan overmacht of een feit van de Klant niet geleverd werden, dan kan de verkoop op verzoek van de Klant ontbonden worden met een aangetekende brief met bewijs van ontvangst of via een geschrift of een andere duurzame drager, na BELLE BARRUS, volgens dezelfde modaliteiten, aangemaand te hebben om de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem worden terugbetaald uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van beëindiging van het contract, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
De op de site www.bellebasket.be verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in België geldende regelgeving.

BELLE BARRUS kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wetgeving van het land (buiten België) waarin de producten geleverd zouden worden niet nageleefd wordt. Het is aan de klant om dit te controleren.

Bij een verkeerd gebruik, nalatigheid, in geval van een normale slijtage van het Product, een ongeval of overmacht, is de garantie van BELLE BARRUS in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de niet-conforme producten of de producten met een gebrek, en dit met inachtneming van de geldende wettelijke garanties.

BELLE BARRUS verbindt zich ertoe dat de producten in overeenstemming zijn met het contract, met de in de offerte vermelde specificaties, met de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of met de bruikbaarheid en/of de wettelijke voorschriften die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

De klant moet via de op startpagina weergegeven pop-up bevestigen dat hij of zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Door verder te klikken, bevestigt de koper zijn of haar leeftijd waardoor de verantwoordelijkheid wordt verschoven naar de klant.

 

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle inhoud van de site www.bellebasket.be , de afbeeldingen, teksten, logo’s en pictogrammen en hun lay-out zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn de exclusieve eigendom van de onderneming BELLE BARRUS met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere ondernemingen of sites van derden. Iedere reproductie, verspreiding, wijziging, doorgifte of publicatie van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van BELLE BARRUS en kan aanleiding geven tot vervolgingen wegens namaak.

Iedere reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van de site www.bellebasket.be , van de afbeeldingen, teksten, logo’s en pictogrammen en van hun lay-out is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming BELLE BARRUS, die zich het recht voorbehoud hiervoor een financiële compensatie te vragen.

11. WIJZIGING VAN DE SITE

BELLE BARRUS behoudt zich het recht voor om de site op ieder ogenblik te wijzigen. Dit betreft de wijziging van de producten, de inhoud van de site, de beschrijvingen en de prijzen. BELLE BARRUS behoudt zich ook het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

12. GESCHILLEN
Alle geschillen tussen BELLE BARRUS en de Klant ontstaan n.a.v. de interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de samenwerking met de Klant vallen onder de uitsluitende toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van BELLE BARRUS, tenzij BELLE BARRUS verkiest het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.

13. PRECONTACTUELLE INFORMATIE – AANVAARDING VAN DE KLANT
De Klant erkent dat hem, vóór de plaatsing van zijn bestelling, op een leesbare en begrijpelijke wijze deze Algemene Verkoopvoorwaarden ter kennis werden gebracht.

  • de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres (haar telefoon- en haar e-mailadres)
  • de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met de gebruikte communicatiedrager en met het desbetreffende product;
  • de totale prijs van de producten, inclusief alle belastingen of, wanneer ze niet redelijkerwijs op voorhand berekend werden, de berekeningswijze van de prijs en de extra transport-, leverings- of frankeringskosten, de eventuele overige kosten. Indien deze kosten niet op voorhand berekend kunnen worden, wordt meegedeeld dat extra kosten verschuldigd kunnen zijn;
  • de betalings- en leveringsmodaliteiten of de modaliteiten inzake de uitvoering van het contract en de leveringsdatum van de goederen of de uitvoeringsdatum van de diensten zoals door de onderneming gepland;

Het plaatsen van een bestelling door een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) op de site www.bellebasket.be impliceert de volledige instemming met en volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wat uitdrukkelijk erkend wordt door de Klant, die er met name van afziet een beroep te doen op ieder tegenstrijdig document, dat niet aan de Verkoper kan worden tegengeworpen.